الکترونیک

اولین گام برای ورود هر فرد به دنیای عظیم علم الکترونیک آشنایی با قطعات الکتریکی و الکترونیکی ، روابط مداری این قطعات و قوانین و قضایای اولیه ی حاکم بر مدارات الکتریکی می باشد که هر فرد می بایست به خوبی با آن ها آشنا شود تا بتواند پا به عرصه ی این علم وسیع بگذارد. این دوره با عنوان مبانی الکترونیک عمومی به مخاطبان کمک می کند تا با مباحث اولیه این علم مانند شناسایی قطعات و قوانین مدارهای الکتریکی آشنا شوند و بتوانند وارد مراحل بالاتر و با تکنولوژی های جدید آشنا شوند.

Skytsunami