روباتیک

با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی وتغییر سبک کار و زندگی و حرکت جامعه بشری به سمت کمال و رشد شخصیتی و فردی،تمایل به انجام مشاغل پر خطر و یا بدون بستر رشد در انسان کم تر شده تا جایی که بسیاری از افراد حتی بالاجبار هم حاضر به انجام و قبول برخی از مشاغل نیستند،از این رو جایگزینی تکنولوژی به جای انسان بسیار مورد توجه می باشد ،لذا در این خصوص ساخت ربات هایی با چنین قابلیت هایی می تواند در راستای تحقق راحتی و آسایش و سلامت انسان کارگشا باشد هم چنین انجام کار های طاقت فرسا و زیان آور از انسان سلب و به ربات محول میگردد.

رباتیک