توضیحات دوره

دوره زبان انگلیسی


دوره های تقویت مکالمه زبان انگلیسی با استفاده از کتاب های Speak Out که در 6 سری برای سطوح مختلف از مبتدی تا پیشرفته طراحی و چاپ شده اند


مدت زمان دوره

30 ساعت


برگزار کننده

آکادمی سران


استاد

-


سرفصل های دوره

یادگیری مکالمهی انگلیسی به صورت مرحله به مرحله از مبتدی تا پیشرفته، از طریق درگیر کردن دانش آموزان در مباحث روزمره •
تقویت و تاکید بر دو مهارت کلیدی Speaking و Listening •
آشنا ساختن دانش آموزان با نکات کلیدی فرهنگی و مربوط به سبک زندگی که در محاوره های روزمره دخیل می باشند •
تمرین و تکرار کلیشه های رایج در محاورهی انگلیسی با استفاده از موضوعات جدید •
افزایش اعتماد به نفس دانشآموزان از طریق تمرین محاوره در مقابل معلم و دوستان خود •
کمک به توسعهی مهارت تفکر انتقادی، پیش بینی نتایج، درک بهتر ساختار های علت و معلولی، انجام قیاس و فرضیه سازی •
تسریع روند پیشرفت در صحبت کردن از طریق گذراندن دوره ها •

زبان انگلیسی