آکادمی سران

با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه ی کارآمدی آموزش های ارائه شده در سیستم دانشگاهی کنونی که مبین ناتوانی دانش آموختگان اکثر رشته ها در ورود به بازار کار می باشد، مدیس تصمیم دارد با هدف برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، نحوه ی جدیدی از آموزش صنعت محور را ارائه دهد که ضمن برطرف ساختن مشکلات اشاره شده، به بازدهی مطلوب تری در دنیای عملکردی و تجارت منجر شود. در همین راستا در بعد آموزش، اقدام به پایه گذاری آکادمی سران گردیده است که در حال حاضر شامل دو مجموعه ی آموزشگاه فنی و حرفه ای سران و دانشگاه علوم و تکنولوژی سران می باشد.

آکادمی سران

گروه های آموزشی