برای دیدن تخفیف های ویژه کلیک کنید
0
مشاوره: 9218727699

تحلیل و طراحی مدار مقدماتی

نام درس: تحلیل و طراحی مدار مقدماتی

معرفی:

محاسبه ى تجهیزات تولید، انتقال، توزیع و پخش انرژى الکترىکى و مدارهاى تجهىزات الکترونىکى مستلزم آشناىى با روش هاى تحلىل مدارهاى الکترىکى است. براى آشناىى دانشجویان و گسترش تواناىى و افزاىش مهارت آن ها در محاسبه هاى الکترىکى، لازم است مدارهاى الکترىکى در جرىان متناوب و مستقىم و رفتار عناصر سلفى و خازنى و اهمى و ترکىب اىن عناصر مورد بررسى قرار گىرد. بدىن منظور، محاسبه ى ساده ى مدارهاى الکترىکى در حالت هاى ماندگار به عنوان مجموعه ى تحلىل مدارهاى جرىان الکترىکى ارائه مى شود. در اىن مجموعه، علاوه بر مدارهاى جرىان مستقىم وجرىان متناوب ىک فاز، مدارهاى سه فاز و محاسبه هاى آن ها نىز بررسى شده است.

 

 

  سرفصل ها:

  • فصل اول : آشنایی با روش های تحلیل مدار
  • فصل دوم: تحلیل مدارهاى الکتریکى جریان مستقیم
  • فصل سوم: یادآوری مفاهیم کاربردی ریاضی
  • فصل چهارم: طراحی مدارهاى جریان متناوب  R-L
  • فصل پنجم: مدارهاى  جریان متناوب  R-C
  • فصل ششم: مدارهاى جریان متناوب  L-C
  • فصل هفتم: مدارهاى جریان متناوب R-L-C
  • فصل هشتم: جریان هاى سه فازه

 

 

 

  منابع:

کتاب تحلیل مهندسی مدار ویلیام هیت ترجمه پروفسور محمود دیانی