برای دیدن تخفیف های ویژه کلیک کنید
0
مشاوره: 9218727699

تحلیل و طراحی مدار پیشرفته

 

نام درس: تحلیل و طراحی مدار پیشرفته

 

 

  معرفی:

محاسبه ى تجهیزات تولید، انتقال، توزیع و پخش انرژى الکترىکى و مدارهاى تجهىزات الکترونىکى مستلزم آشناىى با روش هاى تحلىل مدارهاى الکترىکى است. براى آشناىى دانشجویان و گسترش تواناىى و افزاىش مهارت آن ها در محاسبه هاى الکترىکى، لازم است مدارهاى الکترىکى در جرىان متناوب و مستقىم و رفتار عناصر سلفى و خازنى و اهمى و ترکىب اىن عناصر مورد بررسى قرار گىرد. بدىن منظور، محاسبه ى ساده ى مدارهاى الکترىکى در حالت هاى ماندگار به عنوان مجموعه ى تحلىل مدارهاى جرىان الکترىکى ارائه مى شود. در اىن مجموعه، علاوه بر مدارهاى جرىان مستقىم وجرىان متناوب ىک فاز، مدارهاى سه فاز و محاسبه هاى آن ها نىز بررسى شده است.

 

 

 

  سرفصل ها:

 

 

  • فصل اول) آشنایی با مفاهیم تحلیل زمانی
  • فصل دوم) مروری بر ریاضیات پایه
  • فصل سوم) آشنایی با مفاهیم تحلیل فرکانسی
  • فصل چهارم ) تحلیل مدار در حوزه فازور
  • فصل پنجم) تحلیل مدار در حوزه S
  • فصل ششم) تبدیل لاپلاس
  • فصل هفتم) مقدمه ای بر توپولوژی شبکه
  • فصل نهم) تحلیل گراف

 

  منابع:

کتاب تحلیل مهندسی مدار ، ویلیام هیت ،ترجمه پروفسور محمود دیانی، انتشارات